loader image

Memur / Asker İdare Hukuku

İdare Hukuku Nedir?

Kamu idaresi, devlet yönetiminin kişilerin gündelik yaşamlarına somut olarak etki eden kısmını oluşturur. Buna göre idarenin somut yapısı, kişilere uygulanan yaptırımlar veya hak ve hizmetler aracılığıyla somutlaşmaktadır. İdare, bireylerin ihtiyaçlarını kamu hizmeti ve kolluk faaliyeti olmak üzere iki şekilde karşılamaktadır. Bu işlemlerini ise kendi personeli aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Buna göre idare bireyler hakkında hem yaptırım uygulama hem de hak kazandırma tekeline sahiptir.

İdarenin eylem ve işlemleri hukuk dünyasında etki ve sonuç doğurmaktadır. İdare yaptığı tek yanlı işlemleriyle kamu gücünü eline alarak bireyin statüsünde değişiklikler meydana getirmektedir. Bu tek yanlı işlemleri tesis ederken idarenin takdir yetkisini kullandığı durumlarda bireyin statüsüne etkisi de oldukça artmaktadır. Ancak bu yetki kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlandırılmalıdır. Çünkü bazı durumlarda işlem tesis ederken bu yetkinin kullanımı aşılmakta, bireylerin statüsünde olumsuz bir değişiklik yaratmaktadır. Buna göre idarenin eylem ve işlemlerinin hukuki bir denetime tabi tutulması gerekir.

İdari Davalar

İdare bazı durumlarda kendi personeli için de yaptırımlar uygulayarak bireyler hakkında yükümlendirici işlem tesis ederler. Belirttiğimiz gibi bu yaptırımlar kamu personeline uygulandığında özlük hakları için de önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Bu yüzden idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

İdare ile memur arasında görevi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlara tabidirler. Uyuşmazlıkların konusu genel olarak meslekten çıkarma, atama ve nakil işlemleri gibi konular olup bu işlemlerin iptali ile ya da hukuken öngörülen diğer yollarla uyuşmazlıklar çözülür.

Örneğin bir askeri personel için haksız yere meslekten çıkarma işlemi uygulandığında o kişi için kaçınılmaz zararlar meydana gelebilir. İşte bu gibi durumlarda ilgili idareye dava açılarak hakkında haksız işlem tesis edilen memurun hakkı kazanılmaya çalışılır.

Memur- İdare Hukuku Avukat

Bu aşamada idarenin birey hakkındaki işlemi için yargı yoluna başvurmayı düşünen kişilerin konu hakkında danışmana ihtiyacı olacaktır. Avukat, mahkemeler başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve tahkimler karşısında müvekkilinin haklarını savunmakla yükümlüdür. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin alanında uzmanlaşmış olması, yaptığı işi hakkaniyete daha uygun hale getirecektir. Buna göre müvekkilini en iyi şekilde savunması bakımından avukatın ilgili konuda tecrübe sahibi olması beklenir. Ancak avukat da her şeyi şeffaf bir şekilde müvekkiline aktarmalıdır, müvekkilinin güvenini kazanmalı ve dosyasını gizlilik çerçevesinde yürütmelidir.

Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık olarak memur ve askerler için tesis edilen işlemler karşısında her türlü hukuki yardımı sunmaktayız. Ankara Memur-İdare Hukuku Avukatı tavsiye edilenler listesinde yer alan Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık, işini en verimli şekilde yapma prensibi ile çalışmakta, alanında uzman avukatların bulunduğu kadrosuyla müvekkillerini ilgili konuda en iyi biçimde savunarak müvekkilin hakkına yeniden kavuşmasını amaçlamaktadır.

Memur/Asker İdare Hukuku Alanında Hizmetlerimiz

 • Atama ve Nakil İşlemleri İle İlgili Uyuşmazlıklar
 • Disiplin Cezaları
 • Sağlık Yönetmeliği Nedeniyle Sözleşmenin Feshi
 • Güvenlik Soruşturması İle İlgili Meydana Gelen Uyuşmazlıklar
 • Sözleşme Fesih Veya Yenilememe İle İlgili İşlemler
 • Tam Yargı Davaları

Türk İdare Hukukunun Anayasal Dayanakları

 • Hukuk Devleti İlkesi
 • Sosyal Devlet İlkesi
 • Laiklik İlkesi
 • Eşitlik İlkesi
 • Kanunilik İlkesi
 • Üniter Devlet İlkesi

İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal Kavramlar

 • Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olma
 • İdarenin Bütünlüğü
 • İdarenin Hiyerarşik ve İdari Vesayetle Denetlenmesi
 • Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkeleri
 • Yetki Genişliği İlkesi

İdari Mahkemeler

İdari işlemlerin yargılanması ilk aşamada bulunulan yerin İdare Mahkemesi görevli olup istinaf için Bölge İdare Mahkemeleri ve sonraki aşama olan temyiz için Danıştay yetkilidir.

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Memur / Asker İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Şehit / Gazi Hukuku

Tazminat Hukuku

Malullük Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

İş ve Güvenlik Hukuku