loader image

Disiplin Hukuku

DİSİPLİN HUKUKU NEDİR?

Disiplin Hukuku, kamu hizmetinin hizmetten yararlananlara etkili ve verimli sunulması için kurum içi düzeni sağlamaya yönelik normlardan oluşan idare hukukundan ayrılan özel bir hukuk dalıdır. Disiplin hukuku genel olarak devlet memurlarına ilişkindir ancak yarı kamusal nitelikteki kuruluşlar ve özel sektör çalışanları için de düzenlenen disiplin kuralları da mevcuttur.

Disiplin hukukunun genel amacı idari teşkilatta kamu personelinin görevini en iyi şekilde ifa edebilmesi ve kurumun işleyişinin bir bütünlük içerisinde ilerlemesidir. Buna göre kurumun yapısı ve işleyişini bozan kişiler için birtakım yaptırımlar mevcut olduğundan söz konusu hukuk dalı ceza hukuku ile yakından ilişkilidir. Bu yönüyle idare hukukundan ayrılan özel bir disiplindir. İdare hukukunu ilgilendiren disiplin cezaları üç grupta incelenir:

  • Kamu görevlilerine yönelik disiplin cezaları
  • Öğrencilere yönelik disiplin cezaları
  • Meslek mensuplarına yönelik disiplin cezaları

Disiplin hukuku hukukumuzda derli toplu bir düzenlemeye sahip olmamasına rağmen pek çok özel kanunda yer alan bir daldır. Bunların en önemlisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olmakla birlikte bunun genel bir kanun niteliğinde olduğu görülmektedir. Bazı kamu personelleri ise spesifik rejime tabi tutulmuştur. Örneğin, üniversite elemanları, subay astsubaylar ve hakim savcılar için disiplin cezalarına ilişkin olarak özel hükümler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak TSK Disiplin Kanunu, YÖK Kanunu,  7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun örnek gösterilebilir.

Disiplin hukuku belirttiğimiz gibi ceza hukukuyla yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Bu yönüyle disiplin hukukunun hem adli hem de idari yargıya konu olduğu görülmektedir. Buna göre idari yaptırım olan disiplin cezalarının uygulanırken “çekirdek” diyebileceğimiz en temel ceza hukuku ilke ve kurallarının göz önünde bulundurulması evrensel bir hukuk ilkesidir. Zira Anayasanın 38. Maddesinde öngörülen temel ceza hukuku güvencelerinin idare hukukunda da uygulanması bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Ancak söz edilen “çekirdek” ceza hukuku güvencelerinin bazıları mutlak olarak uygulanmakta iken bazıları nisbi (göreceli) olarak uygulanmaktadır. Disiplin cezaları için de belirtildiği şekilde Anayasada öngörülen güvenceler şunlardır:

  • Soruşturma yapılmadan veya savunma alınmadan ceza verilememesi ilkesi
  • Lehe kanunun uygulanması ve suç ve cezanın geriye yürümezliği ilkesi
  • Kanunilik ilkesi
  • Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
  • Bir fiilden ötürü birden fazla ceza verilemez ilkesi
  • Disiplin soruşturmasının gizliliği ilkesi

Disiplin Hukukunun ceza hukukuyla yakından ilişkili olduğu ve buna göre birey hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahalesi bulunduğundan bu konuda herhangi bir uyuşmazlığın mağduru olan kişinin alanında uzman bir avukata danışması en avantajlı çözüm olacaktır. Disiplin Hukuku avukatının ilgili mevzuata vakıf olması ile birlikte bu mevzuat hükümlerini somut olaya etkili bir şekilde uygulaması gerekir. Buna göre Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık, alanında uzman avukatlarla müvekkillerine gizlilik ilkesi çerçevesinde en iyi hukuki yardımı sağlamak için çalışmaktadır.

Ankara Disiplin Hukuku Avukat listesinde tavsiye edilenler arasında yer alan Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin meydana gelen uyuşmazlıkta en iyi sonucu almasını sağlamaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Memur / Asker İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Şehit / Gazi Hukuku

Tazminat Hukuku

Malullük Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

İş ve Güvenlik Hukuku