loader image

İcra ve İflas Hukuku

İCRA İFLAS HUKUKU NEDİR?

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki borcun ödenmemesi halinde meydana gelen uyuşmazlığı inceleyen hukuk dalıdır. Buna göre icra iflas hukuku medeni usul hukuku ile yakın ilişki içerisindedir. Zira meydana gelen uyuşmazlıkta borcun nasıl ve kim tarafından geri alınabileceği İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve usul hukukunun özelliklerini taşımaktadır. Borcun geri alınması alacaklının talebi doğrultusunda ve devlet zoruyla alınmaktadır. İcra İflas Hukukunun bu kapsamda hem kamu hukuku hem de özel hukuk ile ilişkisi bulunduğuna göre karma hukuk dalı olduğundan söz edilebilir.

İcra İflas Hukuku alacaklı-borçlu ve alacak- borç ilişkisine dayanmakla birlikte borçlunun borcunu ödemediği takdirde alacaklının da beyanıyla söz konusu borç devlet kurumları tarafından tahsil edilir. Söz konusu borç taşınır ya da taşınmaz olabilir ancak her birine uygulanacak hüküm farklılık teşkil eder. Devlet zoruyla alacak tahsil edildiğinden bir nevi kamu gücü de kullanılır.

Alacak-borç ve alacaklı-borçlu kavramları borçlar hukukundan daha kapsamlı olmakla birlikte tarafları ifade eder. Alacak ve borç kavramları takibin konusunu oluşturmakla birlikte alacaklı ve borçlu da uyuşmazlığın taraflarıdır. Borçlu borcunu ödemediği takdirde icra takibi yoluyla alacağını temin edebilir. İflas yolu daha ağır bir yaptırım olup iflas davalarında ticaret mahkemeleri yetkili ve görevlidir. İcra davalarında kişinin malvarlığının yalnızca bir kısmı alınırken iflas davasında kişi tüm malvarlığı elinden alınır.

İcra ve İflas Hukuku Takip Hukukunun alt bir başlıkları olmakla birlikte bu terimler zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Buna göre icra suçları, konkordato gibi kavramlar İcra ve İflas Hukukuyla ilgili olmamakta ve Takip Hukukunun içinde yer almaktadır.

İcra İflas Hukuku kişinin malına zorla el koyma unsurunu içerdiğinden Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerle sınırlandırılmalıdır. İcra ve İflas Hukukunda Anayasayla sınırlandırılmış hak ve ilkeler şunlardır:

  • Hukuk devleti ilkesi
  • Sosyal devlet ilkesi
  • Adil yargılanma hakkı
  • Aile ve çocuğun korunması
  • Ölçülülük (Oranlılık) İlkesi
  • İnsan onuru
  • Yaşam hakkı ve kişiliğin korunması
  • Mülkiyet hakkı ve konut dokunulmazlığı
  • Diğer temel haklar

İcra İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku kişinin malvarlığı dolayısıyla mülkiyet hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere müdahalenin yaşandığı bir alandır. Buna göre İcra ve İflas Hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda yaşanan en ufak bir mesele temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale anlamına gelerek tarafların mağduriyetine neden olur. Buna göre alanında uzman bir avukata danışmak en avantajlı çözüm olacaktır.

Ankara İcra ve İflas Hukuku tavsiye edilen avukat listesinde yer alan Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin en sağlıklı çözüme ulaşması için çalışmakta, alanında uzman kadrosuyla her türlü hukuki yardımı sunmaktadır. İcra ve İflas Hukuku gibi önemli bir alanda hizmet veren Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize kendisi ile ilgili her türlü bilgiyi şeffaf bir şekilde aktararak gizlilik çerçevesinde hizmet yürütmekteyiz. Ayrıca yalnızca Ankara’da değil tüm Türkiye sınırları içerisinde avukatlık hizmeti vererek ve buna göre disiplinli bir şekilde çalışarak müvekkillerimize ulaşmaktayız.

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Memur / Asker İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Şehit / Gazi Hukuku

Tazminat Hukuku

Malullük Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

İş ve Güvenlik Hukuku